هزار جور برنامه ريزی ميکنی...صبح ها زودتر بلند ميشی..هزارو يک کلاس می ری..هزارو يک مسئوليت قبول ميکنی..کلی به خودت فشار می اری تا وارد دنيا شی!!...اماتو هر روز داری از خودت دورتر ميشی.....

/ 2 نظر / 7 بازدید
مهسا

دقيقا. شايد تو خلوت های شبانه بشه پيداش کرد.

میثم

[لبخند]