گاه می انديشم
چندمين روز پس از شکوفايی ياس ها...و در انتهای خط های سفيد کدامين جاده..
من و تو.....چون دو خط موازی..برای يکديگر غروب خواهيم کرد؟؟؟

/ 5 نظر / 7 بازدید
morteza

ای کاروان آهسته رو که آرام جانم ميرود . در روز مرگ زندگی توان گريستن ندارد

m

............fate

sina

mibinam az erfan rooy be eshgh avordi

m

سلام.برای،برای پيروزی در ...... عشق،عشق می آفريند.عشق زندگی می بخشد،زندگی رنج به همراه دارد،رنج دلشوره می افريند،دلشوره جرات می بخشد،جرات اعتماد به همراه دارد،اعتماد اميد می آفريند،اميد زندگی می بخشد،زندگی عشق می آفريند،عشق عشق می آفريند ـــــــــــــــــــــ در می رسد آن روز که رود بسوی بلندی جريان دارد/تکه های برف در هوا معلق ماند/کودکان رو به بلوغ / و بالغان رو به کودکی بربالند/حتا زمين مسيری معکوس در پيش گيرد/باد همه چيز را با خود ببرد/ زمين در خود به چرخش آيد/و هوشياران را همه چيزی به وحشت افکند/اگر کسی بار ديگر بذر افشاند/انسانيت می تواند دگر باره/به اوج شکوفايی رسد(مارگوت بيکل)