دلم برای خودم می سوزد..

اميدهايم به سادگی يخ بستن اب شکل می گيرند..و به سادگی همان يخ اب ميشوند...

و هميشه من می مانم با قدم هايی که نمی دانم مرا تا به کی و به کجا خواهند برد؟؟!!

/ 0 نظر / 6 بازدید