حقیقت ماجرا این است:

برای ما زمانی وجود ندارد!ما تنها از حادثه ای به حادثه ای دیگر سفر میکنیم!

و تو شاید اولین حادثه بودی!!!!

/ 5 نظر / 5 بازدید
پيام

سفر میان حادثه ها .جالب بود

بهروز

هی فهميدی؟ خوبه که اينو فهميدی...

بهروز

راستی! او تنها حادثه است...