پرسيدم: دوستش داری؛نه؟؟

سرشو اهسته؛ به نشانه تاييد تکان داد.

- خيلی؟

ـ آره...

- چه بد!! 

/ 2 نظر / 6 بازدید
پر بهونه

سلام دوست من در نااميدی بسی اميد است هميشه تو مواقعی که هيچ انتظارشو نداری بهترين وقايع واست پيش مياد ميگی نه يه کم صبر کن... به منم سر بزن منتظرم