بعد از ده سال دوستی.....

                                      حتی دروغ گفتنت هم صادقانه ست.........

                    *********************************************

ـ ما زنها نمی تونيم قبول کنيم زيبا نباشيم و پيری سراغمون بياد..

ـو حيف که خيلی چيزهارو که نبايد قبول کنيم..قبول می کنيم!!! 

/ 0 نظر / 6 بازدید